Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden

Deze aanvulling vervangt artikel 7 sub 7 van de standaard verhuurvoorwaarden, indien verzekering van toepassing is.

Omvang van de dekking
Schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan als gevolg van:
Een van buiten komend onheil
Enig gebrek, eigen bederf of uit de haard en de natuur van het verzekerd object zelf onmiddellijk voortspruitende.
Het WA-risico is gedekt conform de voorwaarden Nederlandse polis voor landmatriaal 2006

Verzekerde bedragen
Wanneer het verzekerde object valt onder het regime Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot maximaal € 2.250.000,- per gebeurtenis.

Verzekerde objecten
De objecten, zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen de verzekeringsnemer en de huurder.

Verzekeringsperiode
De periode, zoals vermeld op de overeenkomst tussen de verzekeringsnemer en de huurder.

Uitsluitingen
Schade aan het verzekerde object:
Veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid.
Die een gevolg is van de verwijten onvoldoende onderhoud van en / of onvoldoende zorg voor het object.
Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen.
Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde objeckt doorverhuurt, uitleent op of enigerlei wijzen aan derden afstaat.

Premie en eigen risico
De premie is een toeslagpercentage van 7% op de huurprijsvan de verzekerde objecten
In geval van een schadeproject geld een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder, te weten:

* € 500,- per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak
* kabel/buizen/leidingschade 10% van het schadebedrag met een minimum van € 500,-
doch in geval van werkzaamheden op basis van info klic € 500, - per gebeurtenis
* Schade andere zaken € 500,- per gebeurtenis conform artikel 4.3 van de Algemene
Voorwaarden

Verplichting na een schadegeval
Zodra een huurder kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden is hij verplicht:
Schades en overige gevallen zo mogelijk binnen 8 uur, doch in ieder geval binnen 24 uur aan de verhuurder te melden.
Zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de verzekeraars te verstrekken en stukken aan de verhuurder door te zenden.
De verhuurder zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verhuurder zou kunnen schaden.
In geval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.
Ingeval vamn schad eaan derden zich te onthouden van het erkennen van schuld of het doen van een toezegging tot enige betaling.
De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde één van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de balangen van de verzekeraars heeft geschaad.

De uitgebreide versie van de verzekeringsvoorwaarden zijn op verzoek in te zien.